Grundskolor

British International School of Uppsala
British International School of Uppsala
Regi
  1. Fristående
Årskurser
Visar vilka årskurser som finns på skolan. "F" står för förskoleklass.
  1. F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pedagogik
Inriktning
  1. Internationell skola (Avgiftsbelagd skola)
Språkinriktning
  1. Engelska, Brittisk läroplan
Adress Ulleråkersvägen 38, 756 43 Uppsala
Telefon +46 (0)10 762 00 00
Hemsida British International Schools
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på skolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal elever
-
Uppgifter om lärare 2019  
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
Visar andelen av det totala antalet lärare på grundskolan som har pedagogisk högskoleexamen och var anställda i grundskolan i oktober valt år. (Källa: Skolverket)
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
-
Antal elever per lärare
Visar antalet elever per lärare (heltidstjänst) som var anställd i grundskolan i oktober valt år. (Källa: Skolverket)
Antal elever per lärare
-
Kunskapsresultat åk 9 2019  
Meritmedelvärde (maxvärde 320)
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12,5 C=15, B=17,5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas genom att alla elevers meritpoäng läggs ihop och delas med antalet elever. Endast de elever som fått betyg i minst ett ämne ingår. (Källa: Skolverket)
Meritmedelvärde (maxvärde 320)
-
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen
Andel elever med betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg i alla ämnen enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. (Källa: Skolverket)
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen
-
Jämställdhetsindex
Visar hur stor skillnad det är mellan flickor och pojkars meritmedelvärde i genomsnitt och omräknat i ett index med skala 1-4. 4 = mycket liten skillnad, 1 = mycket stor skillnad.
-
Gymnasiebehörighet 2019
Visar andelen (%) elever i åk 9 som var behöriga till de olika nationella gymnasieprogrammen när de avslutade sin utbildning. (Källa: Skolverket)
 
Behöriga till yrkesprogram
För behörighet till ett yrkesförberedande program krävs godkända betyg i totalt åtta ämnen. Tre av dessa ämnen ska vara svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Behöriga till yrkesprogram
-
Behöriga till estetiskt program
För behörighet till ett estetiskt program krävs godkända betyg i totalt tolv ämnen. Tre av dessa ämnen ska vara svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Behöriga till estetiskt program
-
Behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
För behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen krävs godkända betyg i totalt tolv ämnen. Sju av dessa ämnen ska vara svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.
Behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
-
Behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program
För behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogrammen krävs godkända betyg i totalt tolv ämnen. Sex av dessa ämnen ska vara svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik och kemi.
Behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program
-
Elevenkät åk 5 2019
Elevenkäten besvaras av åk 5 i alla skolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin skola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de elever som går i åk 5 på varje skola som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
-
Jag känner mig trygg i skolan
Jag känner mig trygg i skolan
-
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena
-
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
-
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
-
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
-
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
-
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
-
Jämställdhetsindex - åk 5
Visar hur stor skillnad det är mellan flickor och pojkars svar på elevenkäten i genomsnitt och omräknat i ett index med skala 1-4. 4 = mycket liten skillnad, 1 = mycket stor skillnad.
-
Elevenkät åk 8 2019
Elevenkäten besvaras av åk 8 i alla skolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin skola. (Källa: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad)
 
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de elever som går i åk 8 på varje skola som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
-
Jag känner mig trygg i skolan
Jag känner mig trygg i skolan
-
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena
-
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
-
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
-
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
-
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
-
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
-
Jämställdhetsindex - åk 8
Visar hur stor skillnad det är mellan flickor och pojkars svar på elevenkäten i genomsnitt och omräknat i ett index med skala 1-4. 4 = mycket liten skillnad, 1 = mycket stor skillnad.
-