Grundskolor

Ansgarskolan Kyrkskola
Regi
  1. Fristående
Årskurser
Visar vilka årskurser som finns på skolan. "F" står för förskoleklass.
  1. 7, 8, 9
Pedagogik
Inriktning
  1. Kristen
Språkinriktning
Adress Axel Johanssons gata 4, Uppsala
Telefon 018-161400
Hemsida Ansgarskolorna Kyrkskolan
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på skolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal elever
216
Uppgifter om lärare 2017  
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
Visar andelen av det totala antalet lärare på grundskolan som har pedagogisk högskoleexamen och var anställda i grundskolan i oktober valt år. (Källa: Skolverket)
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
86%
Antal elever per lärare
Visar antalet elever per lärare (heltidstjänst) som var anställd i grundskolan i oktober valt år. (Källa: Skolverket)
Antal elever per lärare
16
Kunskapsresultat åk 9 2017  
Meritmedelvärde (maxvärde 320)
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12,5 C=15, B=17,5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas genom att alla elevers meritpoäng läggs ihop och delas med antalet elever. Endast de elever som fått betyg i minst ett ämne ingår. (Källa: Skolverket)
Meritmedelvärde (maxvärde 320)
240
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen
Andel elever med betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg i alla ämnen enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. (Källa: Skolverket)
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen
89%
Jämställdhetsindex
Visar hur stor skillnad det är mellan flickor och pojkars meritmedelvärde i genomsnitt och omräknat i ett index med skala 1-4. 4 = mycket liten skillnad, 1 = mycket stor skillnad.
-
Gymnasiebehörighet 2017
Visar andelen (%) elever i åk 9 som var behöriga till de olika nationella gymnasieprogrammen när de avslutade sin utbildning. (Källa: Skolverket)
 
Behöriga till yrkesprogram
För behörighet till ett yrkesförberedande program krävs godkända betyg i totalt åtta ämnen. Tre av dessa ämnen ska vara svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Behöriga till yrkesprogram
100%
Behöriga till estetiskt program
För behörighet till ett estetiskt program krävs godkända betyg i totalt tolv ämnen. Tre av dessa ämnen ska vara svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Behöriga till estetiskt program
100%
Behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
För behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen krävs godkända betyg i totalt tolv ämnen. Sju av dessa ämnen ska vara svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.
Behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
100%
Behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program
För behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogrammen krävs godkända betyg i totalt tolv ämnen. Sex av dessa ämnen ska vara svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik och kemi.
Behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program
92%
Elevenkät åk 5 2017
Elevenkäten besvaras av åk 5 i alla skolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin skola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de elever som går i åk 5 på varje skola som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
-
Jag känner mig trygg i skolan
Jag känner mig trygg i skolan
-
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena
-
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
-
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
-
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
-
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
-
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
-
Jämställdhetsindex - åk 5
Visar hur stor skillnad det är mellan flickor och pojkars svar på elevenkäten i genomsnitt och omräknat i ett index med skala 1-4. 4 = mycket liten skillnad, 1 = mycket stor skillnad.
-
Elevenkät åk 8 2017
Elevenkäten besvaras av åk 8 i alla skolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin skola. (Källa: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad)
 
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de elever som går i åk 8 på varje skola som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
86%
Jag känner mig trygg i skolan
Jag känner mig trygg i skolan
88%
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena
78%
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
41%
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
72%
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
77%
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
84%
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
86%
Jämställdhetsindex - åk 8
Visar hur stor skillnad det är mellan flickor och pojkars svar på elevenkäten i genomsnitt och omräknat i ett index med skala 1-4. 4 = mycket liten skillnad, 1 = mycket stor skillnad.
-