Uppsala kommun som samhällsutvecklare

Uppsala kommun
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år
Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Källa: SCB.
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år
74 %
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd
Antalet invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 100. Källa: SCB.
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd
4 %
Antal nya företag per 1000 invånare
Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer.
Antal nya företag per 1000 invånare
6 antal
NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten
Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKL.
NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten
66
Sjukpenningtal
Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per 1 000 registrerade försäkrade i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar. Källa: Försäkringskassan
Sjukpenningtal
8 antal dagar med sjukpenning
Återvunnet material av hushållsavfall
Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (%). Källa: Avfall Sverige
Återvunnet material av hushållsavfall
46 %
Miljöbilar i kommunorganisationen
Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Möjlighet har getts att komplettera med fordon i operationell leasing samt för andra avvikelser. Källa: Miljöfordon Syd (MFS).
Miljöbilar i kommunorganisationen
35 %
Ekologiska livsmedel
Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen. Avser ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler där det finns en erkänd certifiering som garanterar produktens ekologiskt producerade innehåll. Mätningen avser årets första 6 månader. Källa: Kommunledningskontoret
Ekologiska livsmedel
Deltog inte i undersökningen
Nöjd Region Index - Helhet
Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 1-100. Bygger på tre frågor om hur kommunen är som plats att bo och leva på i sin helhet. Källa SCB:s medborgarundersökningar.
Nöjd Region Index - Helhet
65