Delaktighet och Uppsala kommuns information

Uppsala kommun
Valdeltagande kommunvalet
Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB.
Valdeltagande kommunvalet
Inget val 2015
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
Indexet baseras på en extern mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Undersökningen görs på 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100%. Här redovisas ett medelvärde av resultaten på de 12 områdena. Källa: SKL
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
86 %
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?
Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Källa: Kommunledningskontoret
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?
42 %
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?
Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 1-100. Bygger på tre frågor om möjligheterna till inflytande i kommunen. Källa SCB:s medborgarundersökningar.
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?
40